Pendidikan Sosioemosi Kanak-Kanak (KAL3033)
(KAL3033)

 

PUSAT PENGAJIAN ILMU PENDIDIKAN

 

PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU

PERANCANGAN PENGAJARAN

 

SEMESTER 2

SIDANG AKADEMIK 2015/2016

 

A.    MAKLUMAT  KURSUS

 

        Kod Kursus                       :

KAL 3033

        Tajuk Kursus                    :

PENDIDIKAN SOSIOEMOSI KANAK-KANAK

        Hari Kuliah                        :

SABTU

        Masa                                 :

8.00pg – 10mlm (mengikut jadual yang ditetapkan)

        Tempat                             :

BT159 (tertakluk kepada perubahan)

        Penyelaras/Pensyarah     :

Dr. Shahabuddin Hashim (SBH)

        Pensyarah Jemputan       :

Dr. Aznan Che Ahmad (AZA)

        Bilangan Pelajar               :

15 orang

        Nilai Unit                           :

3

B.    OBJEKTIF KURSUS

 

        Kursus ini menekankan konsep asas dalam teori perkembangan sosioekonomi kanak-kanak, kemahiran sosial, konsep kendiri, perspektif kepelbagaian individu, perapatan dan kesannya terhadap perkembangan emosi dan sosial. Penekanan juga diberi dari aspek pengurusan sosioekonomi dalam konteks Malaysia dan perkembangan awal sosial, serta strategi mengawal emosi, kemahiran sosial dan kemahiran pengesanan sosioemosi.

 

HASIL PEMBELAJARAN

Di akhir kursus ini, pelajar akan:

1. Menyatakan kepentingan perkembangan sosioemosi awal kanak-kanak. (C2, C5)

2. Merancang aktiviti bagi kecerdasan sosial dan emosi awal kanak-kanak. (A4, C3)

3. Melaksanakan aktiviti bagi membina perkembangan sosioemosi awal kanak-kanak. (P5)

4. Mensintesis pengurusan tingkah laku melalui strategi penyaringan. (C5)

5. Membuat penilaian tentang kemahiran sosioemosi awal kanak-kanak. (C6)

6. Berupaya berkomunikasi dan menyelesaikan masalah dalam aktiviti yang dilaksanakan. (CS6, CT3)

 

 

 

 

 

 

C.    MAKLUMAT KULIAH

 

Minggu/

Tarikh

Tajuk

Pensyarah

Catatan

1

[7/9/2015 - 13/9/2015]

 

 

Pengenalan Kursus

 

SBH

 

Moodle dibuka. Perbincangan atas talian

 

 

2

[14/9/2015 – 20/9/2015]

 

Teori perkembangan sosial dan emosi kanak-kanak.

Teori-teori perkembangan sosial dan emosi kanak-kanak dan hubungan kedua teori membentuk model

perkembangan sosial dan emosi. Meneliti teori-teori

perkembangan sosial dan emosi pada semua peringkat

perkembangan.

 

 

 

SBH

 

19/9/2015 – Perjumpaan Bersemuka 1

 

3

[21/9/2015 – 27/9/2015]

 

Teori perkembangan sosial dan emosi kanak-kanak.

Teori-teori perkembangan sosial dan emosi kanak-kanak dan hubungan kedua teori membentuk model

perkembangan sosial dan emosi. Meneliti teori-teori

perkembangan sosial dan emosi pada semua peringkat

perkembangan.

 

[Sambungan dari Minggu 2 (Teori Emosi) ]

 

 

SBH

 

Perbincangan atas talian dan penyediaan alatan untuk aktiviti perjumpaan bersemuka 2

 

 

4

[28/9/2015 – 4/10/2015]

 

Perkembangan pertumbuhan kanak-kanak

Pengenalan pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak.

Pengaruh pertumbuhan dan perkembangan dalam

pembentukan perkembangan sosial dan emosi kanak-kanak

 

SBH

 

 

5

[5/10/2015 – 11/10/2015]

 

Perkembangan sosioemosi.

Teori psikososial Erickson dan teori kecerdasan emosi.

Pola perkembangan dan faktor yang mempengaruhi

perkembangan. Masalah-masalah yang mengganggu

perkembangan sosioemosi. Mengawal faktor baka dan

faktor persekitaran dalam perkembangan sosioemosi.

 

 

 

AZA

 

 

10/10/2015 – Perjumpaan Bersemuka 2

 

 

 

6

[12/10/2015 – 18/10/2015]

 

Perkembangan sosioemosi.

Teori psikososial Erickson dan teori kecerdasan emosi.

Pola perkembangan dan faktor yang mempengaruhi

perkembangan. Masalah-masalah yang mengganggu

perkembangan sosioemosi. Mengawal faktor baka dan

faktor persekitaran dalam perkembangan sosioemosi.

 

[ Sambungan dari Minggu 5

(Faktor-faktor Persekitaran) ]

 

SBH

 

 

7

[19/19/2015 – 25/10/2015]

 

Tingkah laku langsang di kalangan kanak-kanak.

Jenis-jenis dan punca-punca tingkah laku langsang.

Langkah-langkah mengatasi masalah tingkah laku

langsang di kalangan kanak-kanak.

 

 

 

 

SBH

 

24/10/2015 – Perjumpaan Bersemuka 3

 

8

[26/10/2015 – 1/11/2015]

 

Pembinaan konsep kendiri kanak-kanak.

Pembentukan konsep kendiri kanak-kanak. Interaksi

kanak-kanak dengan alam sekeliling. Pembentukan

konsep kendiri positif. Komponen-komponen konsep

kendiri dan peranan guru bagi meningkatkan

pembentukan kendiri positif.

 

 

SBH

 

 

9

[2/11/2015 – 8/11/2015]

 

Perkembangan kecerdasan sosioemosi kanak-kanak.

Pengenalan kepada kecerdasan emosi dan kecerdasan

sosial. Konsep-konsep utama kecerdasan dan

mengenalpasti tahap-tahap kecerdasan emosi dan

kecerdasan sosial.

 

 

SBH

 

7/11/2015 – Perjumpaan Bersemuka 4

 

 

 

[9/11/2015 – 15/11/2015]

 

CUTI  PERTENGAHAN SEMESTER

 

 

 

10

[16/11/2015 – 22/11/2015]

 

Perapatan dan emosi.

Konsep perapatan kanak-kanak dan peringkat perapatan

perkembangan kanak-kanak. Jenis-jenis perapatan dan

kesan perapatan dalam perkembangan sosioemosi

kanak-kanak

 

 

 

SBH

 

 

11

[23/11/2015 -29/11/2015]

 

Kesihatan holistik kanak-kanak dan perkembangan

emosi.

Membina indikator kanak-kanak sihat. nak. Perbincangan

komponen-komponen kesihatan mental dan sosial

mengikut Greenspan (2000).

 

 

 

SBH

 

28/11/2015 – Perjumpaan Bersemuka 5

 

Projek Akhir due

 

12

[30/11/2015 -6/12/2015]

 

 Pembinaan interaksi sosial di kalangan kanak-kanak.

Teori-teori zon perkembangan dan scafolding yang

dipelopori oleh Vygotsky dan aplikasi kepada idea-idea

Vygotsky.

 

 

 

SBH

 

 

13

[7/12/2015 -13/12/2015]

 

Penilaian kemahiran sosial emosi kanak-kanak

Alat-alat pengukuran penilaian terhadap sosio dan emosi.

Mencari kesahan dan kebolehpercayaan alat ukur.

Langkah-langkah membina alat ukur bagi penilaian

sosioemosi. Pembinaan item, kesahan dan menganalisis

data yang diperolehi. Pembentukan JPU yang berkaitan

dengan alat pengukuran sosioemosi.

 

 

 

 

 

SBH

 

 

Kuiz Akhir (Moodle)

 

14

[14/12/2015 -20 /12/2015]

 

 

Minggu Ulangkaji

 

SBH

 

 

[19 & 20/12/2015]

 

PEPERIKSAAN PPG

 

 

 


 

D.    RUJUKAN

 

 

Brian, D. (2005). Emotion in Social Relations: Cultural & Interpersonal Process. New York: Marstead.

 

Elias, J. M. al. (1997). Promoting Social and Emotional Learning. United States: Association for Supervision & Curriculum Development.

 

Goleman, D. (1995). Emotional Intelligence. New York: Bantam Book.

 

Kostelnik, M.J,. et.al. (2002). Guiding children’s social development: Theory to practice (4th Edition). New York: Thomson Learning.

 

Lewkowichz, A. (2007). Teaching Emotional Intelligence: Strategies & Activities for Helping Students Make Effective Choices. CA: Crown Press.

 

 

 

Jurnal

 

A.          Jurnal Pendidikan Malaysia  (http://www.ukm.my/jurfpend/)

B.          American Journal of Education (http://www.press.uchicago.edu/ucp/journals/journal/aje.html)

 

 

 

 

Laman Web

  1. www.theodyssey.my/

 

 

 

 

 

 

 

F.        Penilaian Kursus

 

           Penilaian Kerja Kursus   (      %      )

          

Tugasan

Pemberatan

Tarikh Serahan

1. Forum

Pelajar dikehendaki  memberi pandangan dan maklum balas terhadap soalan yang dikemukakan. Kekerapan dan kualiti idea pelajar akan diukur dan diberi markah.

 

2. Kuiz

Pelajar dikehendaki menjawab soalan-soalan kuiz yang dikemukakan mengikut jadual pertemuan bersemuka. Pelajar diberi masa seminggu untuk menjawab kuiz berkenaan. Markah akan ditolak jika pelajar lambat menjawab.

 

 

 

 

3 .Tugasan Individu (40%)

 

Pendahuluan

Pelajar-pelajar dikehendaki untuk menyediakan modul pengajaran berdasarkan tajuk-tajuk dalam bidang psikologi pendidikan khususnya Pendidikan Sosioemosi Kanak-Kanak.

 

Konsep Modul

Gabungan antara penulisan dalam bentuk nota, peta minda, aktiviti-aktiviti P&P yang berkaitan, soalan-soalan latihan dan jawapan.

 

Kerangka Modul

Mengikut kreativiti pelajar namun mengekalkan konsep modul.

 

Penilaian Modul

Sejauh mana pelajar dapat mengaplikasikan konsep modul dalam tugasan.

 

10%

 

 

 

10%

)

 

 

Catatan:

 

 

 

Peperiksaan Akhir     ( 40% )