Penyelaras Bidang Pendidikan Awal Kanak-kanak: Dr Shahabudin Hashim

 • Kursus ini akan menganalisis akta yang berkaitan dengan pendidikan awal kanak-kanak. Pendedahan akan diberikan terhadap falsafah dan juga tokoh-tokoh yang signifikan dalam bidang ini serta prinsip pendidikan awal kanak-kanak oleh NAEYC.

  This course analyses acts which are related to early childhood education. It also exposes students to philosophies and significant figures and principles of early childhood education in accordance with NAEYC.

 • Kursus ini mendedahkan pelajar kepada pelbagai kaedah pengajaran serta pelbagai pendekatan dan strategi untuk pendidikan awal kanak-kanak. Pelajar juga dibimbing untuk menyediakan rancangan pengajaran dan melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran.

  This course exposes students to various teaching methods for children and variety of approaches and strategies. This course guides students to prepare lesson plans and the implementations of the teaching and learning process.

 •  

  PUSAT PENGAJIAN ILMU PENDIDIKAN

   

  PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU

  PERANCANGAN PENGAJARAN

   

  SEMESTER 2

  SIDANG AKADEMIK 2015/2016

   

  A.    MAKLUMAT  KURSUS

   

          Kod Kursus                       :

  KAL 3033

          Tajuk Kursus                    :

  PENDIDIKAN SOSIOEMOSI KANAK-KANAK

          Hari Kuliah                        :

  SABTU

          Masa                                 :

  8.00pg – 10mlm (mengikut jadual yang ditetapkan)

          Tempat                             :

  BT159 (tertakluk kepada perubahan)

          Penyelaras/Pensyarah     :

  Dr. Shahabuddin Hashim (SBH)

          Pensyarah Jemputan       :

  Dr. Aznan Che Ahmad (AZA)

          Bilangan Pelajar               :

  15 orang

          Nilai Unit                           :

  3

  B.    OBJEKTIF KURSUS

   

          Kursus ini menekankan konsep asas dalam teori perkembangan sosioekonomi kanak-kanak, kemahiran sosial, konsep kendiri, perspektif kepelbagaian individu, perapatan dan kesannya terhadap perkembangan emosi dan sosial. Penekanan juga diberi dari aspek pengurusan sosioekonomi dalam konteks Malaysia dan perkembangan awal sosial, serta strategi mengawal emosi, kemahiran sosial dan kemahiran pengesanan sosioemosi.

   

  HASIL PEMBELAJARAN

  Di akhir kursus ini, pelajar akan:

  1. Menyatakan kepentingan perkembangan sosioemosi awal kanak-kanak. (C2, C5)

  2. Merancang aktiviti bagi kecerdasan sosial dan emosi awal kanak-kanak. (A4, C3)

  3. Melaksanakan aktiviti bagi membina perkembangan sosioemosi awal kanak-kanak. (P5)

  4. Mensintesis pengurusan tingkah laku melalui strategi penyaringan. (C5)

  5. Membuat penilaian tentang kemahiran sosioemosi awal kanak-kanak. (C6)

  6. Berupaya berkomunikasi dan menyelesaikan masalah dalam aktiviti yang dilaksanakan. (CS6, CT3)

   

   

   

   

   

   

  C.    MAKLUMAT KULIAH

   

  Minggu/

  Tarikh

  Tajuk

  Pensyarah

  Catatan

  1

  [7/9/2015 - 13/9/2015]

   

   

  Pengenalan Kursus

   

  SBH

   

  Moodle dibuka. Perbincangan atas talian

   

   

  2

  [14/9/2015 – 20/9/2015]

   

  Teori perkembangan sosial dan emosi kanak-kanak.

  Teori-teori perkembangan sosial dan emosi kanak-kanak dan hubungan kedua teori membentuk model

  perkembangan sosial dan emosi. Meneliti teori-teori

  perkembangan sosial dan emosi pada semua peringkat

  perkembangan.

   

   

   

  SBH

   

  19/9/2015 – Perjumpaan Bersemuka 1

   

  3

  [21/9/2015 – 27/9/2015]

   

  Teori perkembangan sosial dan emosi kanak-kanak.

  Teori-teori perkembangan sosial dan emosi kanak-kanak dan hubungan kedua teori membentuk model

  perkembangan sosial dan emosi. Meneliti teori-teori

  perkembangan sosial dan emosi pada semua peringkat

  perkembangan.

   

  [Sambungan dari Minggu 2 (Teori Emosi) ]

   

   

  SBH

   

  Perbincangan atas talian dan penyediaan alatan untuk aktiviti perjumpaan bersemuka 2

   

   

  4

  [28/9/2015 – 4/10/2015]

   

  Perkembangan pertumbuhan kanak-kanak

  Pengenalan pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak.

  Pengaruh pertumbuhan dan perkembangan dalam

  pembentukan perkembangan sosial dan emosi kanak-kanak

   

  SBH

   

   

  5

  [5/10/2015 – 11/10/2015]

   

  Perkembangan sosioemosi.

  Teori psikososial Erickson dan teori kecerdasan emosi.

  Pola perkembangan dan faktor yang mempengaruhi

  perkembangan. Masalah-masalah yang mengganggu

  perkembangan sosioemosi. Mengawal faktor baka dan

  faktor persekitaran dalam perkembangan sosioemosi.

   

   

   

  AZA

   

   

  10/10/2015 – Perjumpaan Bersemuka 2

   

   

   

  6

  [12/10/2015 – 18/10/2015]

   

  Perkembangan sosioemosi.

  Teori psikososial Erickson dan teori kecerdasan emosi.

  Pola perkembangan dan faktor yang mempengaruhi

  perkembangan. Masalah-masalah yang mengganggu

  perkembangan sosioemosi. Mengawal faktor baka dan

  faktor persekitaran dalam perkembangan sosioemosi.

   

  [ Sambungan dari Minggu 5

  (Faktor-faktor Persekitaran) ]

   

  SBH

   

   

  7

  [19/19/2015 – 25/10/2015]

   

  Tingkah laku langsang di kalangan kanak-kanak.

  Jenis-jenis dan punca-punca tingkah laku langsang.

  Langkah-langkah mengatasi masalah tingkah laku

  langsang di kalangan kanak-kanak.

   

   

   

   

  SBH

   

  24/10/2015 – Perjumpaan Bersemuka 3

   

  8

  [26/10/2015 – 1/11/2015]

   

  Pembinaan konsep kendiri kanak-kanak.

  Pembentukan konsep kendiri kanak-kanak. Interaksi

  kanak-kanak dengan alam sekeliling. Pembentukan

  konsep kendiri positif. Komponen-komponen konsep

  kendiri dan peranan guru bagi meningkatkan

  pembentukan kendiri positif.

   

   

  SBH

   

   

  9

  [2/11/2015 – 8/11/2015]

   

  Perkembangan kecerdasan sosioemosi kanak-kanak.

  Pengenalan kepada kecerdasan emosi dan kecerdasan

  sosial. Konsep-konsep utama kecerdasan dan

  mengenalpasti tahap-tahap kecerdasan emosi dan

  kecerdasan sosial.

   

   

  SBH

   

  7/11/2015 – Perjumpaan Bersemuka 4

   

   

   

  [9/11/2015 – 15/11/2015]

   

  CUTI  PERTENGAHAN SEMESTER

   

   

   

  10

  [16/11/2015 – 22/11/2015]

   

  Perapatan dan emosi.

  Konsep perapatan kanak-kanak dan peringkat perapatan

  perkembangan kanak-kanak. Jenis-jenis perapatan dan

  kesan perapatan dalam perkembangan sosioemosi

  kanak-kanak

   

   

   

  SBH

   

   

  11

  [23/11/2015 -29/11/2015]

   

  Kesihatan holistik kanak-kanak dan perkembangan

  emosi.

  Membina indikator kanak-kanak sihat. nak. Perbincangan

  komponen-komponen kesihatan mental dan sosial

  mengikut Greenspan (2000).

   

   

   

  SBH

   

  28/11/2015 – Perjumpaan Bersemuka 5

   

  Projek Akhir due

   

  12

  [30/11/2015 -6/12/2015]

   

   Pembinaan interaksi sosial di kalangan kanak-kanak.

  Teori-teori zon perkembangan dan scafolding yang

  dipelopori oleh Vygotsky dan aplikasi kepada idea-idea

  Vygotsky.

   

   

   

  SBH

   

   

  13

  [7/12/2015 -13/12/2015]

   

  Penilaian kemahiran sosial emosi kanak-kanak

  Alat-alat pengukuran penilaian terhadap sosio dan emosi.

  Mencari kesahan dan kebolehpercayaan alat ukur.

  Langkah-langkah membina alat ukur bagi penilaian

  sosioemosi. Pembinaan item, kesahan dan menganalisis

  data yang diperolehi. Pembentukan JPU yang berkaitan

  dengan alat pengukuran sosioemosi.

   

   

   

   

   

  SBH

   

   

  Kuiz Akhir (Moodle)

   

  14

  [14/12/2015 -20 /12/2015]

   

   

  Minggu Ulangkaji

   

  SBH

   

   

  [19 & 20/12/2015]

   

  PEPERIKSAAN PPG

   

   

   


   

  D.    RUJUKAN

   

   

  Brian, D. (2005). Emotion in Social Relations: Cultural & Interpersonal Process. New York: Marstead.

   

  Elias, J. M. al. (1997). Promoting Social and Emotional Learning. United States: Association for Supervision & Curriculum Development.

   

  Goleman, D. (1995). Emotional Intelligence. New York: Bantam Book.

   

  Kostelnik, M.J,. et.al. (2002). Guiding children’s social development: Theory to practice (4th Edition). New York: Thomson Learning.

   

  Lewkowichz, A. (2007). Teaching Emotional Intelligence: Strategies & Activities for Helping Students Make Effective Choices. CA: Crown Press.

   

   

   

  Jurnal

   

  A.          Jurnal Pendidikan Malaysia  (http://www.ukm.my/jurfpend/)

  B.          American Journal of Education (http://www.press.uchicago.edu/ucp/journals/journal/aje.html)

   

   

   

   

  Laman Web

  1. www.theodyssey.my/

   

   

   

   

   

   

   

  F.        Penilaian Kursus

   

             Penilaian Kerja Kursus   (      %      )

            

  Tugasan

  Pemberatan

  Tarikh Serahan

  1. Forum

  Pelajar dikehendaki  memberi pandangan dan maklum balas terhadap soalan yang dikemukakan. Kekerapan dan kualiti idea pelajar akan diukur dan diberi markah.

   

  2. Kuiz

  Pelajar dikehendaki menjawab soalan-soalan kuiz yang dikemukakan mengikut jadual pertemuan bersemuka. Pelajar diberi masa seminggu untuk menjawab kuiz berkenaan. Markah akan ditolak jika pelajar lambat menjawab.

   

   

   

   

  3 .Tugasan Individu (40%)

   

  Pendahuluan

  Pelajar-pelajar dikehendaki untuk menyediakan modul pengajaran berdasarkan tajuk-tajuk dalam bidang psikologi pendidikan khususnya Pendidikan Sosioemosi Kanak-Kanak.

   

  Konsep Modul

  Gabungan antara penulisan dalam bentuk nota, peta minda, aktiviti-aktiviti P&P yang berkaitan, soalan-soalan latihan dan jawapan.

   

  Kerangka Modul

  Mengikut kreativiti pelajar namun mengekalkan konsep modul.

   

  Penilaian Modul

  Sejauh mana pelajar dapat mengaplikasikan konsep modul dalam tugasan.

   

  10%

   

   

   

  10%

  )

   

   

  Catatan:

   

   

   

  Peperiksaan Akhir     ( 40% )