Penyelaras Bidang Pendidikan Awal Kanak-kanak: Dr Shahabudin Hashim