Penyelaras Bidang Pendidikan Awal Kanak-kanak: Dr Aznan Che Ahmad

 • NAMA KURSUS : PENDIDIKAN SOSIOEMOSI KANAK-KANAK

  (Child Socio-Emotional Education)

   

  KOD KURSUS : KAL3033

  KREDIT : 3

  SLT : 120 Jam

  PRASYARAT : Tiada

  SEMESTER : Pertama / Kedua

   

  HASIL PEMBELAJARAN:

   

  1. Menyatakan kepentingan perkembangan sosioemosi awal kanakkanak.

  (C2, C5)

  2. Merancang aktiviti bagi kecerdasan sosial dan emosi awal kanakkanak.

  (A4, C3)

  3. Melaksanakan aktiviti bagi membina perkembangan sosioemosi

  awal kanak-kanak. (P5)

  4. Mensintesis pengurusan tingkah laku melalui strategi penyaringan.

  (C5)

  5. Membuat penilaian tentang kemahiran sosioemosi awal kanakkanak.

  (C6)

  6. Berupaya berkomunikasi dan menyelesaikan masalah dalam aktiviti

  yang dilaksanakan. (CS6, CT3)

   

  SINOPSIS : Kursus ini menekankan konsep asas dalam teori perkembangan

  sosioemosi kanak-kanak, kemahiran sosial, konsep kendiri, perspektif

  kepelbagaian individu; perapatan dan kesannya terhadap perkembangan

  emosi dan sosial. Penekanan juga diberi dari aspek pengurusan

  sosioemosi dalam konteks Malaysia dan perkembangan awal sosial,

  serta strategi mengawal emosi, kemahiran sosial dan kemahiran

  pengesanan sosioemosi.

   

  (The course stresses on the basic concepts of socio-emotional

  developmental theories, development of children’s social skills,

  development of self-concept, perspective of individual diversity,

  friendship, attachment and its effects. It also stresses on the awareness

  of socio emotional in Malaysian context, emotional regulation, social skills

  development and socio emotional assessment skills).

   

   

  KANDUNGAN :

   

  1. Teori perkembangan sosial dan emosi kanak-kanak.

  Teori-teori perkembangan sosial dan emosi kanak-kanak

  dan hubungan kedua teori membentuk model

  perkembangan sosial dan emosi. Meneliti teori-teori

  perkembangan sosial dan emosi pada semua peringkat

  perkembangan.

   

  2. Perkembangan pertumbuhan kanak-kanak

  Pengenalan pertumbuhan dan perkembangan kanakkanak.

  Pengaruh pertumbuhan dan perkembangan dalam

  pembentukan perkembangan sosial dan emosi kanakkanak.

   

   

  3. Perkembangan sosioemosi.

  Teori psikososial Erickson dan teori kecerdasan emosi.

  Pola perkembangan dan faktor yang mempengaruhi

  perkembangan. Masalah-masalah yang mengganggu

  perkembangan sosioemosi. Mengawal faktor baka dan

  faktor persekitaran dalam perkembangan sosioemosi.

   

  4. Tingkah laku langsang di kalangan kanak-kanak.

  Jenis-jenis dan punca-punca tingkah laku langsang.

  Langkah-langkah mengatasi masalah tingkah laku

  langsang di kalangan kanak-kanak.

   

  5. Pembinaan konsep kendiri kanak-kanak.

  Pembentukan konsep kendiri kanak-kanak. Interaksi

  kanak-kanak dengan alam sekeliling. Pembentukan

  konsep kendiri positif. Komponen-komponen konsep

  kendiri dan peranan guru bagi meningkatkan

  pembentukan kendiri positif.

   

   

  6. Perkembangan kecerdasan sosioemosi kanak-kanak.

  Pengenalan kepada kecerdasan emosi dan kecerdasan

  sosial. Konsep-konsep utama kecerdasan dan

  mengenalpasti tahap-tahap kecerdasan emosi dan

  kecerdasan sosial.

   

  7. Perapatan dan emosi.

  Konsep perapatan kanak-kanak dan peringkat perapatan

  perkembangan kanak-kanak. Jenis-jenis perapatan dan

  kesan perapatan dalam perkembangan sosioemosi

  kanak-kanak.

   

   

  8. Kesihatan holistik kanak-kanak dan perkembangan

  emosi.

  Membina indikator kanak-kanak sihat. nak. Perbincangan

  komponen-komponen kesihatan mental dan sosial

  mengikut Greenspan (2000).

   

  9. Pembinaan interaksi sosial di kalangan kanak-kanak.

  Teori-teori zon perkembangan dan scafolding yang

  dipelopori oleh Vygotsky dan aplikasi kepada idea-idea

  Vygotsky.

   

  10. Penilaian kemahiran sosial emosi kanak-kanak

  Alat-alat pengukuran penilaian terhadap sosio dan emosi.

  Mencari kesahan dan kebolehpercayaan alat ukur.

  Langkah-langkah membina alat ukur bagi penilaian

  sosioemosi. Pembinaan item, kesahan dan menganalisis

  data yang diperolehi. Pembentukan JPU yang berkaitan

  dengan alat pengukuran sosioemosi.

   

   

  PENILAIAN : Kerja Kursus 60%

            Peperiksaan 40%

   

   

   

  RUJUKAN

   

  Brian, D. (2005). Emotion in Social Relations: Cultural & Interpersonal

  Process. New York: Marstead.

   

  Elias, J. M. al. (1997). Promoting Social and Emotional Learning. United

  States: Association for Supervision & Curriculum Development.

   

  Goleman, D. (1995). Emotional Intelligence. New York: Bantam Book.

  Penilaian /Tugasan Kursus  KAL 3023

  (Pendidikan Sosio-Emosi Kanak-kanak)

   

  1. Forum - 10%

  Pelajar dikehendaki  memberi pandangan dan maklum balas terhadap soalan yang dikemukakan. Kekerapan dan kualiti idea pelajar akan diukur dan diberi markah.

   

  2. Kuiz – 10%

  Pelajar dikehendaki menjawab soalan-soalan kuiz yang dikemukakan mengikut jadual pertemuan bersemuka. Pelajar diberi masa seminggu untuk menjawab kuiz berkenaan. Markah akan ditolak jika pelajar lambat menjawab.

   

  3 .Tugasan Individu (40%)

   

  Pendahuluan

  Pelajar-pelajar dikehendaki untuk menyediakan modul kursus yang perlu dijalankan selama 3 hari dan 2 malam. Kursus berkenaan dijangka boleh  dilaksanakan di sekolah atau tempat yang lain. Bilangan aktiviti dalam modul berkenaan tidak dihadkan, tetapi sekurang-kurangnya terdapat  5  modul/aktiviti ( syarahan, LDK, permainan, IT).

   

  Konsep Modul

   

  Modul yang dibina berkonsepkan sahsiah wajadiri akademik. (Academic Resilience). Para pelajar dinasihatkan memahami dengan mendalam takrifan konsep berkenaan sebelum memulakan tugasan ini. Tujuan modul adalah untuk membangunkan sahsiah wajadiri akademik dalam kalangan kanak-kanak. Untuk itu, pelajar perlu memilih elemen-elemen tertentu (sebahagian kecil atau keseluruhan) dalam teori sahsiah wajadiri akademik. Juga, pelajar perlu memilih hanya satu tunjang/subjek akademik (Contohnya: Tunjang Kemanusiaan) untuk diintegrasikan dalam modul ini. Maklumat tentang tunjang ini boleh didapati dalam ‘Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan’

   

  Kerangka Modul ( Contoh: Untuk satu aktiviti sahaja)

   

  Tajuk Aktiviti: ( Perlu berfokus kepada elemen sahsiah wajadiri akademik, program itu perlu di beri nama sendiri. Contoh: Kem Kilauan Minda) 

  Tempoh Masa:

  Pengenalan:

  Jenis Aktiviti:

  Matlamat: (Dikaitkan elemen sahsiah wajadiri akademik dan isi kandungan tunjang terpilih)

  Objektif: : (Dikaitkan elemen sahsiah wajadiri akademik dan isi kandungan tunjang terpilih)

  Rasional:

  Peralatan:

  Langkah Perlaksanaan: ( perlu detail)

  Rumusan: (dikaitkan dengan elemen/keseluruhan Sahsiah Wajadiri Akademik)

  Falsafah: (dikaitkan dengan elemen/keseluruhan Sahsiah Wajadiri Akademik)

   

  Penilaian Modul

   

  Penelitian/pemarkahan diberikan kepada a) Pengapplikasian teori sahsiah wajadiri akademik  untuk membangunkan modul, b) rasional mengapa sesuatu modul itu dibina. c) Bagaimana pelaksanaan modul berkenaan, d)   Bahan rujukan.

   

   

  Format penulisan tugasan

   

  -        Sekurang-kurang 15 muka surat. ( double spacing, 12 font size, New times roman, APA format)

  a)     Muka Depan.

   

  Muka depan (front page) harus mempunyai perkara-perkara berikut:

   

  Nama:

  Matriks:

  No Kad Pengenalan

  Pengkhususan Pengajian:

  Pusat Pengajian: Contoh: Kuching

  Tajuk Tugasan :

   

  b)     Muka Surat Pertama

   

  Deklarasi Pelajar

  Penyataan Keaslian Tugasan

  “ Saya yang bertandatangan di bawah ini, menyatakan dengan sebenarnya bahawa hasil tugasan ini merupakan hasil kerja saya  yang asli, bukannya hasil pengambil alihan data, tulisan atau fikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil saya sendiri. Apabila terbukti hasil tugasan ini merupakan  hasil ciplakan, maka saya sedia menerima sebarang hukuman terhadap perbuatan tersebut.”

  Nama:

  No Kad Pengenalan:

  No Matriks:

   

  c)     Muka Surat Kedua

              Isi Kandungan dan mukasurat

  d)     Isi Kandungan

  e)     Penutup

  f)      Lampiran

  *Pesanan-pesanan ringkas.

  1. Hasilkan kertas kerja ilmiah bukannya folio murid sekolah rendah.
  2. Rujukan: Perlu ada rujukan yang autentik seperti

  a)     Buku-buku ilmiah

  b)     Journal

  1. Blog dan tulisan umum dalam internet tidak boleh dianggap sebagai bahan rujukan.

   

  Tarikh akhir penghantaran kerja kursus: 04 Mei  2013

   

  Gred Akhir untuk Kerja Kursus

  A, A-,B+,B, B-,C+, C, C-,D+,D, D-, F

   

  Peperiksaan Akhir     (  40% )

  Dalam bentuk subjektif. 120 minit/ 3 soalan esei.

   

   

   

  Kostelnik, M.J,. et.al. (2002). Guiding children’s social development:

  Theory to practice (4th Edition). New York: Thomson Learning.

   

  Lewkowichz, A. (2007). Teaching Emotional Intelligence: Strategies &

  Activities for Helping Students Make Effective Choices. CA: Crown

  Press.

Skip Latest news

Latest news

 • 5 Jun, 12:34
  System Administrator
  PENGUMUMAN more...